De rûte


De rûte fan de sylalvestêdetocht folget wêr mooglik de rûte dy't de reedriders ek folgje. Dat betsjut dat wy oer de folgjende wetters komme: Nauwe Wimerts, De Ie, Sleattemer Mar, Sleattemer Gat, Easterbûtengrêft, Stedsgrêft, Sleattemer Gat, Sleattemer Mar, De Luts, Van Swinderenfeart, Wyldemerk, Spoekhoeksterfeart, Rysterfeart, Aldkarre, De Holken, Johan Frisokanaal, De Morra, Houten Daam, De Geau, Johan Frisokanaal, Grêft Starum, Noarderdyksfeart, Prinsepoel, Noarderdyksfeart, It Wiid, De Grûnzen, Jan Broerskanaal, Yndyk, Grêft Hylpen, Aesterfaart, Dyksfeart, De Horsa, Burrefeart, Djippe Dolte, Warkumer Trekfeart, Krúswetter, Stadsgracht, Nauwe Gracht, Wytmarsumer Feart, Harnzer Feart, Bolswardervaart, Grêft Harns, Van Harinxmakanaal, Vliet, Stadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie, Bertltsumer Wiid, Moddergat, Wiersylster Rak, Blikfaart, Súdhoekster Faart, Ouwe Rij, Leisterfeart, Feinsumer Feart, Dokkumer Ie, Aldtsjerkster Feart, De Moark, Alddeel, Bonkefeart, Dokkumer Ie, Noorder Stadsgracht, Wester Stadsgracht, Harlinger Vaart, Ferbiningskanaal, Van Harinxmakanaal, De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart, Jachthavenkanaal, Houkesleat, Stadsgracht, De Kolk, De Geau, Wiiddraai, De Wimerts en de Wide Wimerts.Stichting Ramon scoort tegen kanker Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker In hardstikkene goed doel